Jesteś tutaj

Regulamin IV Edycji Heads Up 9-10 marca 2019 r.

REGULAMIN IV INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI CHIRURGII GŁOWY I SZYI „HEADS UP” 2019

I. Postanowienia ogólne

1. Konferencja „Heads Up!”, zwana dalej Konferencją, jest organizowana przez 
Studenckie Koła Naukowe

 • SKN Otolaryngologii przy Katedrze i Klinice Otolaryngologii WUM    
 • SKN przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii WUM
 • SKN Okulistyczne przy Katedrze i Klinice Okulistyki II WL WUM
 • SKN Chirurgii Szczękowo-Twarzowej "Le Fort"
 • SKN "ALARA" przy Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
 • SKN Okulistyczne przy Katedrze i Klinice Okulistyki IWL

Zwane dalej Organizatorem.

 2. Konferencja ma zasięg ogólnokrajowy.

3. Konferencja skierowana jest do studentów, lekarzy oraz pracowników naukowych zajmujących się i zainteresowanych diagnostyką oraz leczeniem chorób 
głowy i szyi.

4. Konferencja odbywa się na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

5. Konferencja jest podzielona na 6 sesji tematycznych, bazujących na interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień związanych z chirurgią głowy i szyi, a w szczególności na:

 • Molekularnych podstawach patologii głowy i szyi
 • Chorobach zakaźnych głowy i szyi
 • Nowotworach głowy i szyi
 • Chirurgii podstawy czaszki
 • Chirurgii urazowej i rekonstrukcyjnej głowy i szyi
 • Diagnostyce obrazowej głowy i szyi

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału na sesje tematyczne. Warunkiem odbycia się danej sesji jest zgłoszenie i zakwalifikowanie co najmniej 
3 abstraktów przygotowanych przez co najmniej 2 różne grupy badawcze.

7. Językiem obowiązującym podczas Konferencji jest język polski.

8. Konferencja odbywa się w dniach 9.03.2019-10.03.2019.

9. Konferencja posiada stronę internetową : www.headsup.wum.edu.pl

 

 II. Uczestnictwo

1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

2. Wyróżnia się dwa rodzaje uczestnictwa – czynne i bierne.

3. Uczestnik czynny:

a. zgłasza co najmniej jedno streszczenie poprzez formularz rejestracyjny,

b. wygłasza zakwalifikowaną pracę w danej sesji,

c. otrzymuje certyfikat aktywnego uczestnictwa oraz pakiet konferencyjny,

d. bierze udział w konkursie prac.

4. Uczestnik bierny:

a. zgłasza uczestnictwo poprzez formularz rejestracyjny,

b. ma możliwość uczestnictwa w dyskusjach dotyczących wygłoszonych prac,

c. otrzymuje certyfikat biernego uczestnictwa oraz pakiet konferencyjny. 

5. Termin rejestracji uczestnictwa biernego upływa na tydzień przed datą rozpoczęcia Konferencji lub w przypadku wcześniejszego wyczerpania liczby miejsc, o czym 
Organizator informuje poprzez stronę www.headsup.wum.edu.pl

 

III. Warunki rejestracji i kwalifikacji prac oraz case reportów 

1. Zgodnie z punktem I.7 Regulaminu Konferencji nadsyłane streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim. Możliwe jest zgłoszenie prac oryginalnych, poglądowych 
i opisów przypadków klinicznych (case report study), które muszą mieć charakter pracy własnej autorów. 

2. Termin nadsyłania streszczeń upływa 03.02.2019.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów. O wszelkich zmianach

Organizator powiadamia poprzez stronę internetową: www.headsup.wum.edu.pl

4. Abstrakt pracy oryginalnej powinien składać się z następujących części:

a. Wstęp

b. Cel badań

c. Materiały i metody

d. Wyniki

e. Podsumowanie

Całość abstraktu pracy oryginalnej nie może przekraczać 300 słów i nie może zawierać rycin, wykresów, rysunków oraz zdjęć.

5. Streszczenie case report powinno się składać z następujących części

a. Podstawy naukowe

b. Opis przypadku

c. Podsumowanie

Całość nie może przekraczać 250 słów i nie może zawierać rycin, wykresów, rysunków oraz zdjęć.

6. Streszczenie pracy poglądowej powinno zawierać

a. Wstęp

b. Cel pracy

c. Wnioski

d. Podsumowanie

e. Piśmiennictwo

Całość abstraktu pracy nie może przekraczać 300 słów i nie może zawierać rycin, wykresów, rysunków oraz zdjęć.

6. Kwalifikacja streszczenia następuje na podstawie oceny wystawionej przez Organizatora.

7. Każdy aplikujący zostanie poinformowany o wynikach kwalifikacji drogą e-mailową 
nie później niż 3 tygodnie przed terminem Konferencji.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania streszczenia do innej sesji 
niż wskazana przez aplikującego.

9. Zakwalifikowane prace należy nadsyłać drogą mailową pod adres: headsup.wum@gmail.com

 

IV. Warunki prezentacji prac w sesji ustnej

1. Zakwalifikowane prace mają prawo zostać zaprezentowane podczas Konferencji 
w przydzielonej sesji.

2. Zgodnie z punktem I.7 Regulaminu Konferencji prezentacja pracy odbywa się w języku polskim.

3. Przyjętą formą wygłoszenia pracy jest prezentacja ustna w języku polskim wraz z prezentacją multimedialną przygotowaną w programie PowerPoint™. Planowane wygłoszenie pracy bez wykorzystania prezentacji multimedialnej, należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej 
7 dni na przed datą Konferencji.

4. Każdą prezentację wygłasza jeden z Autorów pracy wskazany uprzednio w formularzu rejestracyjnym jako Prelegent.

5. Prelegent dostaje certyfikat wygłoszenia pracy wystawiony imiennie i zawierający tytuł pracy.

6. Czas trwania prezentacji pracy oryginalnej wynosi bezwzględnie maksymalnie 15 minut, prezentacji pracy przeglądowej – 10 minut, prezentacji case report – 5 minut.

7. Czas trwania dyskusji po prezentacji wynosi maksymalnie 5 minut.

8. Kolejność wygłaszania prezentacji ustala Organizator.

9. Prezentacja multimedialna powinna zostać przesłana Organizatorowi najpóźniej 
7 dni na przed datą Konferencji. Dokładny termin oraz adres nadsyłania prezentacji zostaną przesłane drogą e-mailową Autorom zakwalifikowanych streszczeń. Prace nadsyłane po upływie wyznaczonego terminu nie będą dopuszczone do prezentacji podczas konferencji.

10. Wszelkie zmiany dotyczące prezentacji pracy powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Organizatorowi.

 

V. Zasady przebiegu Konkursu Prac

 

1. W obrębie każdej sesji tematycznej odbywa się Konkurs Prac.

2. Prezentujący Autorzy są oceniani przez Jurora/Jurorów w kryteriach wartości merytorycznej pracy, przejrzystości przekazu informacji oraz sposobu prezentacji.

3. W obrębie każdej sesji zostanie wyłoniony minimum jeden wyróżniony Autor. 
Zostanie mu przyznana nagroda rzeczowa oraz certyfikat, zapewnione przez Organizatora.

4. Od decyzji Jurorów odwołań nie ma.

5. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy wystawione na nazwisko Prelegenta.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konferencji.

2. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne ze zgodą 
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zapoznaniem 
się z Regulaminem Konferencji dostępnym na stronie internetowej Konferencji.

3. Kwestie nieobjęte Regulaminem Konferencji są rozstrzygane przez Organizatora.

4. Regulamin Konferencji wchodzi w życie z dniem opublikowania.